Beräkningsmetod

Transportmedel

Här finns översiktlig information om hur vi beräknat utsläpp från tåg, bil, buss, flyg och färja. Längst ner i avsnittet finns en tabell som visar siffror på de utsläpp för olika färdmedel som vi använder. Ladda ner vår metodrapport för mer detaljerad information.

TÅG

Beräkningen av klimatpåverkan för tåg är ett genomsnitt för resor med eldrivna tåg. Utsläppen från enskilda resor varierar beroende på energiåtgång för det specifika tåget samt beläggningsgrad. Men det är också skillnad på om ett elektrifierat tåg körs i Norden eller i Europa. Detta beror på att utsläppen från el-produktionen skiljer sig mellan olika länder. I våra beräkningar tar vi inte hänsyn till att vissa tågbolag använder miljömärkt el.

Vi har räknat med att tågresande i de nordiska länderna utom Danmark orsakar 7 gram CO2 per personkilometer och att ett eltåg i Europa orsakar 24 gram. För dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs.

BIL

Det går att välja 5 olika storlekar på bil och dessutom 9 olika bränslen. Som standardval har vi räknat med det vanligaste alternativet i Sverige och det är en mellanstor dieselbil och den ger utsläpp av 137 gram CO2 per fordonskilometer. Hur stora utsläppen per person blir beror också på hur många som reser tillsammans i bilen. Så här ser ser beräkningsunderlaget för utsläpp per fordonskilometer ut för olika bränsle- och fordonstyper:

Gram CO2 utsläpp per fordonskm

 

Bensin

Diesel

Biodiesel HVO d)

El Nordena)

El

Europa a)

Fossil-gasb)

 

Biogas d)

Fordons-gasc)

Etanol E85 d)

Liten bil

127

104

28

11

34

137

19

20

56

Mellanstor bil

167

137

37

14

45

181

26

27

74

Stor bil/7-sitsig

220

181

49

18

60

238

34

36

98

Husbil/husvagn

327

267

72

27

88

353

50

53

145

Utgångspunkten för beräkningarna har varit energiåtgången för mellanstora bilar. För stora bilar har vi gjort ett påslag med 34% och för små bilar ett avdrag med 24%. Utsläppen baseras på data i en rapport från Energimyndigheten ("Drivmedel 2020"). Siffrorna inkluderar utsläpp vid utvinning, produktion och distribution av bränsle, men inte utsläpp från produktion av fordon och infrastruktur.

BUSS

Utsläppen per personkilometer vid bussresor beror främst på beläggningsgraden på bussen och vilket drivmedel som används. Standardval är att bussen körs på fossil diesel med viss inblandning av biodiesel i enlighet med den så kallade reduktionsplikten och att antalet busspassagerare i genomsnitt är 28. Vi antar en bränsleförbrukning på 2,6 liter per mil (Sveriges Bussföretag, 2022). Resultatet blir utsläpp på 25 gram CO2 per personkilometer.

Utsläppsfaktorn för biodiesel (HVO) är beräknad till 7 gram CO2 per personkilometer.

FLYG

Standardalternativet för flyg är ett reguljärt flyg i ekonomiklass och vi beräknar att detta ger utsläpp av 133 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken sätesklass man väljer. Economy Premium och framför allt Businessclass tar upp väsentligt större yta och begränsar möjligheterna att ta med fler passagerare som "delar" på utsläppen. Charterflyg har i genomsnitt högre beläggningsgrad än reguljära flyg vilket också påverkar beräkningen av utsläpp per personkilometer och vi beräknar utsläppen till 118 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. Mot bakgrund av dessa skillnader har vi valt att göra det möjligt att välja mellan reguljärt flyg och charter samt sätesklass.

I de 133 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer ingår den så kallade höghöjdseffekten och vi har multiplicerat koldioxidutsläppen faktor 1,7 vilket är i linje med den mest etablerade vetenskapliga uppskattningen, men det finns en stor osäkerhet om hur omfattande höghöjdseffekten är. I utsläppsberäkningen ingår också "uppströms" utsläpp, d v s sådana som uppstår i samband med produktion och distribution av flygbränsle.

Kortare flygningar ger höga utsläpp per personkilometer eftersom uppstigningen förbrukar mycket bränsle. Samtidigt bidrar kortare flygningar normalt inte till höghöjdseffekten eftersom de inte flyger så högt. För långa flygningar är det tvärtom - här är uppstigningen bara en liten del av flygsträckan, men å andra sidan sker flygningen till stor del på hög höjd vilket bidrar till extra klimatpåverkan. Dessa två effekter tar grovt sett ut varandra vilket gör det rimligt att anta samma utsläpp per personkilometer för kort och långa flygningar. Se tabell och utförligare resonemang i Metodrapporten.

FÄRJA

Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per personkilometer variera beroende på flera faktorer. En viktig faktor är hur snabb färjan är. Snabbfärjor, som t.ex. används för vissa turer till Gotland, använder i storleksordningen dubbelt så mycket energi per personkilometer som normalfärjor (exempelvis Finlands- och Danmarksfärjor), vilket resulterar i högre utsläpp än flyget. Snabbfärjor står dock för en jämförelsevis liten andel av den totala resevolymen med färja till och från Sverige.

Vidare spelar det stor roll hur utsläppen fördelas mellan färjans passagerare och godstransport. Tyvärr så väljer färjebolag att använda olika principer för detta vilket gör det svårt att jämföra dem. Vissa använder den så kallade areametoden (yta som används för passagerare/gods) medan andra tillämpar viktmetoden (vikt för passagerare/gods). Vi använder ekonomisk allokering. Här fördelas utsläppen mellan passagerare och gods baserat på hur stor andel av rederiernas intäkter som kommer från passagerare respektive från gods. Logiken bakom detta är att det är rederiernas intäkter som är grunden för att verksamheten kommer att fortsätta och att det därför är rimligt att proportionerna från intäkterna används för att fördela utsläppen. Om till exempel 70% av intäkterna kommer från passagerarna och 30% från godstransporterna så allokeras också 70% av utsläppen till passagerarna och 30% till godstransporterna.

Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja är 226 gram CO2 per personkilometer. Siffran gäller normalfärjor, inte snabbfärjor.

Sammanfattning av utsläppsfaktorer för olika transportmedel.
Bilutsläppen är dividerade med 3 som är det genomsnittliga antalet personer för resor över 30 mil*

Färdmedel

gram CO2-ekv/pkm*

gram CO2/fordonskm

Elbil i Norden

5

14

Elbil i Europa

15

45

Bensinbil liten

42

127

Dieselbil mellanstor

46

137

Dieselbil stor

60

181

Husbil/husvagn diesel

89

268

Flyg reguljärt economy

133

-

Flyg charter economy

118

-

Flyg business

298

 

Eltåg Norden

7

-

Eltåg Europa

24

-

Dieseltåg

91

-

Buss, standarddiesel

25

-

Buss biodiesel 100%

7

 

Färja

226

-

BOENDE

Här finns översiktlig information om beräkningar för boende under resan. Ladda ner vår metodrapport för mer detaljerad information.

HOTELL

Siffrorna för klimatpåverkan från hotell i olika länder bygger på data som sammanställts av en organisation som heter Greenview i det som kallas för Cornell Hotel Sustainability Benchmarking Index. Vi har inhämtat utsläppsdata från de länder som svenskar främst semestrar till och de finns i tabellen nedan. Skillnaderna mellan länder beror bland annat på hur mycket energi som används för uppvärmning och luftkonditionering samt vilka energislag som används för elproduktion. För nordiska hotell baseras siffrorna på en svensk kartläggning av hotellverksamhet som bygger på 41 svenska hotell.

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror är ett genomsnitt av hotell som har självrapporterat eller som har kartlagts. För vissa länder är underlaget stort och för andra bygger siffran endast på ett fåtal hotell, så det bästa är att ta reda på klimatpåverkan för just det hotell du har tänkt bo på. Fråga gärna så vet de att deras gäster bryr sig.

Kilo CO2 per gästnatt i vanliga destinationsländer.

Land

Hotell

[CO2/gästnatt]

Vandrarhem etc.

[CO2/gästnatt]

Klimatneutralt

[CO2/gästnatt]

Antal hotell

Frankrike

4,7

1,2

0

75

Spanien

29

7,2

0

43

Storbritannien

9,3

2,3

0

439

Tyskland

11

2,8

0

89

Österrike

9,3

2,3

0

15

Övriga EU

13

3,2

0

a)

Turkiet

23

5,7

0

80

Thailand

34

8,5

0

245

USA

13

3,3

0

9301

Sverige

6,8

1,7

0

41

Norge

6,8

1,7

0

b)

Danmark

6,8

1,7

0

b)

Finland

6,8

1,7

0

b)

Island

6,8

1,7

0

b)

Övriga världen

27

6,7

0

c)

a) Övriga EU är ett genomsnitt av de EU-länder vi har data på. Detta inkluderar även Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

b) Representeras av Sverige

c) Baserat på Mexiko, Ryssland, Kina och Australien.

 

VANDRARHEM

Boenden med lägre klimatpåverkan kan vara av flera olika typer, där de viktigaste aspekterna är hur mycket energi som går åt per gästnatt och vilken energi som köps in. Ett enklare boende som till exempel ett vandrarhem har ofta liten yta disponerad per gäst vilket minskar energianvändning, vilket i sin tur typiskt innebär att det blir lägre klimatpåverkan per gästnatt. Men ett hotell som har arbetat med att minska sin energianvändning och klimatpåverkan, till exempel genom att installera energiåtervinning i ventilationssystemet och köpa biobaserad fjärrvärme och solel, kan också ha låg klimatpåverkan per gästnatt.

Utsläppen för boenden med lägre klimatpåverkan bygger på en studie från Schweiz som visade att vandrarhem i snitt hade 75 % lägre klimatpåverkan än hotell. Våra beräkningar bygger på antagandet att denna relation gäller i alla länder och att det är applicerbart på flera olika boendeformer. Klimatpåverkan för denna kategori boende har alltså 75% lägre siffra än hotell.

KLIMATNEUTRALT / TÄLT / RUM

Vi räknar med att boende i denna kategori bara orsakar försumbara utsläpp. För boende i husbil, husvagn, nattåg eller övernattning på färja räknas utsläppen in i transporten och ytterligare utsläpp bedöms som försumbara. Bor du i tält orsakas endast utsläpp vid tillverkning av tältet, men utsläpp från tillverkning räknas inte in för varken detta eller andra boendekategorier. Om du är inneboende hos någon så räknar vi med att den du bor hos inte får några ytterligare utsläpp på grund av det.Visa världen att ni är en del av klimatlösningen

Till år 2050 behöver våra årliga utsläpp av växthusgaser minska från dagens ca 9 000 kg CO2 per person till max 2 000 kg. Det är ungefär lika mycket utsläpp som en enda flygresa tur och retur mellan Sverige och USA orsakar, men en tågresa till Paris och hem igen släpper ut mindre än 100 kg CO2.

Att välja rätt resmål och transportmedel är avgörande för klimatet. Är ni redo att hjälpa era kunder att göra klimatsmarta vägval?